BSO en peuter speelplaats SKF Kwetternest

We werken op Het Kwetternest volgen het pedagogisch beleid van Stichting Kinderopvang Friesland. We zeggen dan ook wel : 'high five voor het pedagogisch beleid!'. Onder de foto is in het kort een uitleg over de belangrijke punten in het pedagogisch beleid.

Zorg voor kinderen
Het Kwetternest deelt de zorg voor kinderen samen met ouders. Wij vinden een gezonde leefstijl belangrijk en daarom bieden wij gezonde voeding aan, gerichte activiteiten op het gebied van sport en beweging en willen we daarin een voorbeeld zijn voor kinderen
Wij werken samen met o.a. verschillende organisaties binnen Het Centra voor Jeugd en Gezin.
Wij ondersteunen en stimuleren de uitgangspunten van scholen en zoeken hierin samenwerking om de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen van 0-13 jaar zoveel mogelijk te waarborgen.

Visie
Het Kwetternest zorgt voor kinderen en voedt kinderen samen met ouders op positieve wijze op. Wij stimuleren de ontwikkeling en talenten van kinderen in een veilige en liefdevolle omgeving. Kinderen kunnen hier zichzelf zijn en zich thuis voelen. Het kind staat centraal. Wij geven kinderen de ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren de kinderen om initiatieven te nemen. Onze medewerkers zijn betrokken en werken met plezier. Wij staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en overleg.

talentenontwikkeling
Iedereen heeft talenten. Om kinderen te helpen hun talenten te ontdekken bieden wij uitdaging en geven we ruimte. Wij stimuleren kinderen om hun aanwezige talenten te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken. Dit doen we met respect voor de eigenheid van het kind en door middel van inrichting van onze locatie binnen en buiten, het speelmateriaal en door gerichte activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van sport en spel.

opvoeden
Om op te groeien, hebben kinderen de wereld om zich heen nodig. Wij staan naast ouders als het om opgroeien en opvoeden gaat van het kind. Dit doen wij op een positieve wijze aan de hand van de vier opvoedingsdoelen, zoals deze zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang:

1. emotionele veiligheid en welbevinden zijn erg belangrijk. wij luisteren naar kinderen en hun ouders. we werken met een vaste verzorger (pedagogisch medewerker) en een vast dagritme. Dat is vertrouwd
2. Zelfvertrouwen, zelfstandigheid, eigen initiatief en oplossingsgerichtheid zijn belangrijke persoonlijke vaardigenheden waar wij actief aan bijdragen
3. Door samen te leven , te spelen en te leren, ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden. kinderen leren van elkaar en van de verzorgers.
4. wij ondersteunen kinderen om vanuit respect met elkaar om te gaan en naar elkaar te luisteren (waarden en normen)

Gordon's gedachtegoed
De basis voor ons handelen in de omgang met elkaar, met de kinderen, met ouder en met anderen ligt in het gedachtegoed van Thomas Gordon. Uitgangspunt is een goede communicatie waarbij naar elkaar luisteren en elkaar respecteren centraal staat, maar waar opvoeder de regie houden. De belangrijkste waarde die wij volgens Gordon willen uitdragen is: 'Ik ben belangrijk, jij bent belangrijk, onze relatie is belangrijk'. Door actief te luisteren en positief met elkaar omgaan, brengen wij deze waarde over. onze medewerkers worden hierin jaarlijks geschoold.

    BSO Krobbekoer

    Peuteropvang De Krobbekoer in Bitgummole is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

    In Bitgummole bieden wij kinderdagopvang, peuteropvang én buitenschoolse opvang in dezelfde ruimte, namelijk de Brede School, met als voordeel dat kinderen gezamenlijk kunnen spelen in een vertrouwde omgeving.

    Binnen een kleinschalig kindcentrum zien kinderen van 0 tot 12 jaar vertrouwde en bekende gezichten. Peuters die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, worden tijdens de BSO opnieuw opgevangen door dezelfde pedagogisch medewerkers. Een fijn gevoel! De ruimte is al bekend en na schooltijd spelen kinderen ook met broertjes en/of zusjes die jonger dan vier jaar zijn.

    We verwelkomen uw kind graag bij de peuteropvang De Krobbekoer.