MR
Zoals elke school heeft ook CBS Mooitaki een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De zittingsduur is 3 jaar. De ouders worden gekozen middels verkiezingen op de ouderavond. De directeur is bij elke vergadering ook (gedeeltelijk) aanwezig. De MR is belast met de taak om instemming en adviezen te geven over allerhande zaken met betrekking tot schoolse zaken. Zij kan de school op haar verantwoordelijkheid aanspreken en constructief meedenken om het onderwijs te verbeteren. Voor bepaalde besluiten heeft de schoolleiding van Mooitaki de instemming nodig van de MR.

Op verenigingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).De GMR heeft, afhankelijk van het onderwerp,advies- of instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen bestuursbesluiten.

Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij beslissingen in verband met:
• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
• Vaststellen/wijzigen van het schoolplan,leerplan en zorgplan;
• Vaststellen / wijzigen van de geldende klachtenregeling;
• Vaststellen / wijzigen van de personeelsformatie (alleen personeelsgeleding MR);
• Verandering van de grondslag van de school (alleen oudergeleding MR);
• Vaststellen/wijzigen van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage (alleen oudergeleding MR);
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang (alleen oudergeleding MR);
• Vaststelling van de schoolgids en de onderwijstijd (alleen oudergeleding MR);
• Vaststellen / wijzigen van beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie
tussen bevoegd gezag en ouders (alleen oudergeleding MR).

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij beslissingen in verband met;
• Beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of een belangrijk onderdeel ervan;
• Aanstelling of ontslag schoolleiding;
• Vaststellen / wijzigen van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststellen / wijzigen van het managementstatuut;
• Vaststellen / wijzigen van het beleid m.b.t. toelating en verwijderen van leerlingen.
• Regeling van de vakantie;
• Vaststellen / wijzigen v.d. wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

Wilt u contact met onze MR mail dan naar mr.mooitaki@cbo-nwf.nl

Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht u deze bij willen wonen, dan mag u dat laten weten door even een berichtje te sturen naar mooitaki@cbo-nwf.nl

Voor schooljaar 2019-2020 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:
27 november, 30 januari, 12 maart, 16 juni
Ouderraad
Onze school maakt gebruik van de ouderraad. Deze raad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei zaken regelen voor de school zoals de Koningsspelen, Sinterklaas, koffie en thee verzorging bij infoavonden etc.
Daarnaast wordt de ouderraad gebruikt als klankbord om schoolse ontwikkelingen te bespreken en te evalueren. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, of hier lid van willen worden, neem dan vooral even contcat op! mooitaki@cbo-nwf.nl