Geschiedenis
Al ruim 130 jaar wordt in Marssum, Ingelum, Bitgum en Bitgummole christelijk onderwijs gege­ven. De eerste school van onze vereniging stond in Marssum, later verhuisde de school naar Beetgumermolen. Jarenlang is de school gevestigd in het ge­bouw aan de Van Aismawei 19 (nu ‘De Molewjuk’). In 1956 kwamen de kleuters daarbij. Ze maakten eerst gebruik van de lokalen bij de Gereformeerde kerk en later werd een lokaal aan de lagere school gebouwd.

Vanaf november 1976 stond de school aan de Hammeringen. Bij de opening op die locatie kreeg het gebouw de naam ‘Mooitaki’, genoemd naar een dorpje in Suriname. Via het ‘Zeister Zendingsgenootschap’ ging een deel van het zendingsgeld naar de school aldaar. ‘Mooitaki’ betekent ‘goed gesproken’ of ‘goed besluit’.

Vanaf januari 2018 is onze school in een nieuw gebouw getrokken samen met de Martenaskoalle. Als twee scholen onder een dak zitten we, samen met de peuters van de Krobbekoer en de kinderopvang Kids First, met elkaar in de Brede Skoalle Bitgummole.
CBS Mooitaki biedt drietalig onderwijs aan.

CBS Mooitaki is een van de 17 scholen van CBO Noardwest Fryslân
Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Hoe zien wij de mens en de samenleving?
 • Ieder mens is uniek;
 • Mensen hebben mensen nodig om zich te ontwikkelen;
 • Ieder mens, ieder kind is een lerend zich ontwikkelend persoon;
 • Mensen, kinderen maken binnen hun eigen ontwikkeling zelfstandig
 • keuzes;
 • Kiezen doe je in vrijheid maar je bent gebonden aan kaders;
 • Onze samenleving kent grote sociale verschillen;
 • Onze samenleving verandert voortdurend.
 • Wat zijn voor ons centrale waarden?
 • Christelijke identiteit;
 • Veiligheid;
 • Respect;
 • Zelfstandigheid;
 • Een uitdagende leeromgeving.

Wat zijn voor ons belangrijke doelen?
 • Wij willen de kinderen vanuit onze Christelijke achtergrond waarden en normen meegeven waarbij de verhalen uit de bijbel centraal staan;
 • Wij willen onze kinderen een stimulerende leeromgeving bieden;
 • Wij willen dat onze leerlingen in die omgeving zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden;
 • Wij willen een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat
 • waarin we de saamhorigheid tussen leerkrachten en leerlingen kunnen bevorderen en waarin we de individuele ontwikkeling van kinderen en leerkrachten stimuleren.

Welke middelen zetten we in?
 • Een breed en gevarieerd onderwijsprogramma dat
  • Maatschappelijk relevant is
  • Rekening houdt met de individuele verschillen tussen
  • leerlingen en leraren
  • Maatwerk biedt daar waar dat mogelijk en wenselijk is;
 • Een leerstofaanbod met de mogelijkheden tot differentiatie,
 • zelfstandig werken en keuzewerk;
 • Leraren die professioneel didactisch en pedagogisch handelen;
 • Een professionele opbrengst en resultaat gerichte cultuur;
 • Laagdrempeligheid richting ouders.

Waar zijn we sterk in om verder uit te bouwen?
 • Schoolveiligheid
 • Contacten met ouders
 • Professionele cultuur
 • Leren van en met elkaar
 • Zorg op maat
Onze missie
CBS Mooitaki wil Christelijk onderwijs vorm geven vanuit bijbelse waarden waarbij het kind passend onderwijs wordt geboden in een veilige omgeving